List of Acupuncture points

List of Acupuncture and Moxibustion points

B – E F – H J – N P – S T – X Y – Z
Baohuang B 48 Feishu B 13 Jiache S 6 Pangguanshu B 28 Taibai Sp 3 Yamen Gv 15
Baihuanshu B 30 Feiyang B 58 Jianjing G 21 Pianli Li 6 Taichong Liv 3 Yangbai G 14
Baihui Gv 20 Fengchi G 20 Jianli Cv 11 Pishu B 20 Taixi K 3 Yangchi T 4
Baliao B 31, B 32, B 33, B 34 Fengfu Gv 16 Jianliao T 14 Pohu B 37 Taiyi S 23 Yangfu G 38
Bi Nao Li 14 Fenglong S 40 Jianshi Cx 5 Pushen B 61 Taiyuan L 9 Yanggang B 43
Benshen G 13 Fengmen B 12 Jianwaishu Si 14 Qianding Gv 21 Taodao Gv 13 Yanggu Si 5
Biguan S 31 Fengshi G 31 Jian Yu Li 15 Qiangjian Gv 18 Tianchi Cx 1 Yangguan (Yaoyangguan Gv 3)
Bingfeng Si 12 Fu’ai Sp 16 Jianzhen Si 9 Qiangu Si 2 Tianchuang Si 16 Xiayangguan G 33
Bulang K 22 Fubai G 10 Jianzhongshu Si 15 Qiaoyin (Zuqiaoyin G 44, Touqiaoyin G 11) TianchongG 9 Yangjiao G 35
Burong S 19 Fufen B 36 Jiaosun T 20 Qichong S 30 Tian Ding Li 17 Yanglao Si 6
Changqiang Gv 1 Fujie Sp 14 Jiexi S 41 Qihai Cv 6 Tian fu L 3 Yanglingquan G 34
Chengfu B 50 Fuliu K 7 Jiaoxin K 8 Qihaishu B 24 Tianjing T 10 Yangxi Li 5
Chengguang B 6 Fushe Sp 13 Jimai Liv 12 Qihu S 13 Tianliao T 15 Yaoshu Gv 2
Chengjiang Cv 24 Futonggu K 20 Jimen Sp 11 Qimai T 18 Tianquan Cx 2 Yaoyangguan Gv 3
Chengjin B 56 Futu S 32 Jinggu B 64 Qimen Liv 14 Tianrong Si 17 Yemen T 2
Chengling G 18 Fu Tu Li 18 Jingmen G 25 Qinglengyuan T 11 Tianshu S 25 Yifeng T 17
Chengman S 20 Fuxi B 52 Jingming B 1 Qingling H 2 Tiantu Cv 22 Yinbai Sp 1
Chengqi – S 1 Fuyang B 59 Jingqu L 8 Qishe S 11 Tianxi Sp 18 Yinbao Liv 9
Chengshan B 57 Ganshu B 18 Jinmen B 63 Qiuxu G 40 Tianyou T 16 Yindu K 19
Chize L 5 Gaomang B 38 Jinsuo Gv 8 Qixue K 13 Tianzhu B 10 Yingchuang S 16
Chongmen Sp 12 Geguan B 41 Jiquan H 1 Quanliao Si 18 Tianzong Si 11 Yinggu K 10
Chongyang S 42 Geshu B 17 Jizhong Gv 6 Qubin G 7 Tiaokou S 38 Ying Xiang Li 20
Ciliao B 32 Gongsun Sp 4 Jiuwei Cv 15 Quchai B 4 Tinggong Si 19 Yinjiao Cv 7
Dabao Sp 21 Guanchong T 1 Jueyinshu B 14 Qu Chi Li 11 Tinghui G 2 Yinjiao Gv 28
Dachangshu B 25 Guanmen S 22 Ju Gu Li 16 Quepen S 12 Tonggu (Futonggu K 20, Zutonggu B 66) Yinlian Liv 11
Dadu Sp 2 Guangming G 37 Juliao G 29 Qugu Cv 2 Tongli H 5 Yinlingquan Sp 9
Dadun Liv 1 Guanyuan Cv 4 Juliao S 3 Ququan Liv 8 Tongtian B 7 Yinmen B 51
Dahe K 12 Guanyuanshu B 26 Juque Cv 14 Quyuan Si 13 Toulinqi G 15 Yinshi S 33
Daheng Sp 15 Guilai S 29 Kezhuren G 3 (Shangguan) Quze Cx 3 Touqiaoyin G 11 Yinxi H 6
Daimai G 26 Hanyan G 4 Kongzui L 6 Rangu K 2 Touwei S 8 Yishe B 44
Daju S 27 Hegu Li 4 Kou He Liao Li 19 Renying S 9 Waiguan T 5 Yixi B 40
Daling Cx 7 Heliao (Kou He Lliao Li 19, Erheliao T 22) Kufang S 14 Renzhong see Shuigou Gv 26 Wailing S 26 Yongquan K 1
Danshu B 19 Henggu K 11 Kunlun B 60 Riyue G 24 Waiqiu G 36 Youmen K 21
Daying S 5 Heyang B 55 Laogong Cx 8 Rugen S 18 Wangu Si 4 Yuanye G 22
Dazhong K 4 Houding Gv 19 Liangmen S 21 Ruzhong S 17 Weicang B 45 Yuji L 10
Dazhu B 11 Houxi Si 3 Liangqiu S 34 Sanli (Zusanli S 36, Shousanli Li 10) Weidao G 28 Yun men L 2
Dazhui Gv 14 Huagai Cv 20 Lianquan Cv 23 Sanjian Li 3 Weishu B 21 Yutang Cv 18
Dicang S 4 Huangmen B 46 Lidui S 45 Sanjiaoshu B 22 Weiyang B 53 Yuzhen B 9
Diji Sp 8 Huangshu K 16 Lieque L 7 Sanyangluo T 8 Weizhong B 54 Yuzhong K 26
Diwuhui G 42 Huantiao G 30 Ligou Liv 5 Sanyinjiao Sp 6 Wenliu Li 7 Zanzhu B 2
Dubi S 35 Huaroumen S 24 Lingdao H 4 Shanguan G 3 Wuchu B 5 Zhangmen Liv l3
Duiduan Gv 27 Huiyang B 35 Lingtai Gv 10 Shangjuxu S 37 Wu li (Shouwuli Li 13, Zuwuli Liv 10) Zhaohai K 6
Dushu B 16 Huiy in Cv 1 Lingxu K 24 Shanglian Li 9 Wushu G 27 Zhejin G 23
Erheliao T 22 Huizong T 7 Linqi (Zulinqi G 41, Toulinqi G 15) Shangliao B 31 Wuyi S 15 Zhengying G 17
Erjian Li 2 Hunmen B 42 Lougu Sp 7 Shangqiu Sp 5 Xia bai L 4 Zhibian B 49
Ermen T 21 Luoque B 8 Shangqu K 17 Xiaguan S 7 Zhigou T 6
Luxi T 19 Shangxing Gv 23 Xiajuxu 3 39 Zhishi B 47
Meichong B 3 Shangyang Li 1 Xialian Li 8 Zhiyang Gv 9
Mingmen Gv 4 Shangwan Cv 13 Xialiao B 34 Zhiyin B 67
Muchuang G 16 Shanzhong Cv 17 Xiaxi G 43 Zhizheng Si 7
Naohu Gv 17 Shaochong H 9 Xiangu S 43 Zhongchong Cx 9
Naohui T 13 Shaofu H 8 Xiaochangshu B 27 Zhongdu G 32
Naokong G 19 Shaochai H 3 Xiaohai Si 8 Zhongdu Liv 6
Naoshu Si 10 Shaoshang L 11 Xiaoluo T 12 Zhongfeng Liv 4
Neiguan Cx 6 Shaoze Si 1 Xiawan Cv 10 Zhong fu L 1
Neiting S 44 Shencang K 25 Xiguan Liv 7 Zhongji Cv 3
Shendao Gv 11 Ximen Cx 4 Zhongliao B 33
Shenfeng K 23 Xingjian Liv 2 Zhonglüshu B 29
Shenmai B 62 Xinhui Gv 22 Zhongshu Gv 7
Shenmen H 7 Xinshu B 15 Zhongting Cv 16
Shenque Cv 8 Xiyangguan G 33 ZhongwenCv 12
Shenshu B 23 Xiongxian Sp 19 Zhongzhu T 3
Shentang B 39 Xuanji Cv 21 Zhongzhu K 15
Shenting Gv 24 Xuanli G 6 Zhongziliao G 1
Shenzhu Gv 12 Xuanlu G 5 Zhou Liao Li 12
Shidou Sp 17 Xuanshu Gv 5 Zhourong Sp 20
Shiguah K 18 Xuanzhong G 39 Zhubin K 9
Shimen Cv 5 Xuehai Sp 10 Zigong Cv 19
Shousanli Li 10 Zulinqi G 41
Shou Wu Li Li 13 Zuqiaoyin G 44
Shuaigu G 8 Zusanli S 36
Shufu K 27 Zutonggu B 66
Shugu B 65
Shuidao S 28
Shuifen Cv 9
Shuigou Gv 26 (Renzhong)
Shuiquan K 5
Shuitu S 10
Sibai S 2
Sidu T 9
Siman K 14
Sizhukong T 23
Suliao Gv 25

List of the Extra Points

Bafeng EP 21 Nangdi EP 28 Xiaogukong EP 16
Baxie EP 14 Neihuaijian EP 23 Yaoyan EP 29
Bizhun EP 7 Neilongyan EP 26 Yintang EP 2
Dagukong EP 15 Neiyingxian EP 6 Yuyao EP 4
Duyin EP 22 Ququan EP 10 Yuye EP 9
Erjian EP 5 Shixuan EP 11 Zhongkui EP 17
Gaogu EP 20 Sifeng EP 12 Zhongquan EP 19
Guiyan EP 18 Taiyang EP 1 Zhoujian EP 13
Haiquan EP 8 Taiyin EP 3 Zigong EP 27
Jingzhong EP 30 Waihuaijian EP 24
Jinjin EP 9 Wailongyan EP 25